top of page

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene reisvoorwaarden van Eiyani.

Eiyani, gevestigd te Eindhoven aan de Paradijslaan 12 (5611 KN) 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69898774 .

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Eiyani overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

TOTSTANDKOMING VAN DE REISOVEREENKOMST 

 • Een reis kan schriftelijk of telefonisch geboekt worden. 

 • De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de Organisator. 

 • Door het betalen van het inschrijfgeld (aanbetaling) verklaart de deelnemer zich akkoord te gaan met de voorwaarden. 

 • Het is minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend.

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Eiyani gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Eiyani op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

DE WERKING

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Eiyani, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Eiyani. Mocht Eiyani voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

DE BETALING VAN EEN PAKKETREIS

Nadat u van Eiyani een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. 

 • De aanbetaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding voor de reis plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Innerdoorway het recht de reservering te laten vervallen.

 • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 60 dagen voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

ANNULERINGSKOSTEN

 • Tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom met een minimum van 100,- p.p

 • Vanaf 55 dagen tot en met 28 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom.

 • Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

GARANTIEREGELING

Eiyani is lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Naast de retreats die wij organiseren bieden wij ook pakketreizen aan. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Eiyani gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen. Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Eiyani ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Eiyani maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. Wanneer Eiyani voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt uw geld 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Eiyani. Mocht Eiyani voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

VERANTWOORDELIJKHEID

 • Eiyani spant zich maximaal in om te zorgen voor een goed en geordend verloop van de retreats en rondreizen. Een verdere garantie wordt niet verleend.

 • Deelname aan de retreats en rondreizen is geheel op eigen risico. Eiyani is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. 

 • Gelet op het voorgaande adviseren wij deelnemers van de retreats en  rondreizen om zelf zorg te dragen voor een aansprakelijkheids-, annulerings-, reis- en ongevallenverzekering. Daarnaast adviseren wij u om na te gaan of uw ziektekostenverzekering voldoende dekking biedt.

 • In het geval dat Eiyani terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

 • De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.

 • Eiyani draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemer de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.

 • Eiyani is in geen geval aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

 • De reiziger wordt geacht zelf zorg te dragen voor een vliegticket naar bestemming. Eiyani adviseert de reiziger een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook adviseert Eiyani pas over te gaan tot het aanschaffen van een ticket als onze organisatie jou heeft laten weten dat de retreat of rondreis doorgaat. Eiyani draagt geen verantwoordelijkheid voor een vroegtijdige aanschaf van het vliegticket of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering.

 • Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen onmiddellijk en duidelijk op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van Eiyani.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

 • De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis Eiyani en de Reisdienstverleners op te volgen.

 • Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Eiyani het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

 • Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven.

 • De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend.

KLACHTEN

 • Eiyani verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van de organisatie en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

 • Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van Innerdoorway ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij Innerdoorway te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. Innerdoorway verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.

 • Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Innerdoorway te zijn ingediend. Eiyani is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

 • Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Innerdoorway door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

MEDISCHE DISCLAIMERS

De cursus-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn niet bedoeld ter vervanging van medische (noodzakelijke) behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts of therapeut.

EXTRA VOORWAARDEN RETREATS | HUISREGELS 

 • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

 • Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

 • Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij geen recht op terugbetaling.

 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat of rondreis bij te wonen, is vervanging toegestaan.

 • Eiyani heeft het recht de retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Innerdoorway heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 • Eiyani heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de retreate.

 • De cursuslocatie is rookvrij. Buiten op het terras kan gerookt worden.

 • Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Wees respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

 • Innerdoorway heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Eiyani niet opvolgen, kunnen uitgesloten worden van de retreat. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Innerdoorway

NEEM BIJ VRAGEN OVER ALGEMENE VOORWAARDEN CONTACT MET ONS OP.

bottom of page